Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Makker advocatuur, gevestigd te Amsterdam en zijn tevens de raadplegen op www.makker-advocatuur.nl

NB. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Engels. Bij een eventueel interpretatieverschil prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Makker advocatuur: de handelsnaam van de eenmanszaak Makker Advocatuur, van welke onderneming mevrouw F.A.A.M. Stambolov – Makker eigenaar is.

De Opdrachtgever: iedere (rechts-/natuurlijke-) persoon die een opdracht verstrekt aan Makker advocatuur of anderszins gebruik maakt van de diensten van Makker advocatuur.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan (de advocaten van) Makker advocatuur verstrekte opdrachten.

2. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten.

3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 3. Opdrachten / dienstverlening

1. Makker advocatuur aanvaardt inspannings- en geen resultaatsverbintenissen.

2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens en bescheiden, welke Makker advocatuur advocaten naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking worden gesteld. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Makker advocatuur ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de Opdrachtgever geretourneerd.

3. De Opdrachtgever aanvaardt dat Makker advocatuur bij de aanvaarding en uitvoering van de opdracht de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Gedragsregels en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht dient te nemen.

4. De door Makker advocatuur opgegeven termijnen gelden niet als fataal. Overschrijding hiervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de aan Makker advocatuur toekomende vergoeding bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De uurtarieven kunnen periodiek, gewoonlijk per nieuw kalenderjaar, worden aangepast en de Opdrachtnemer zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. In dat geval is de Opdrachtgever bevoegd de opdrachtovereenkomst onmiddellijk op te zeggen. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd. Zulks zal in het voorkomende geval nadrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn vermeld in Euro’s, exclusief 4% kantoorkosten in verband met onder meer telefoon-, print- en portokosten en exclusief BTW. Overige kosten, zoals reis- en verblijfkosten, legeskosten, griffierechten,. en deurwaarderskosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

3. Makker advocatuur zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan de Opdrachtgever in rekening brengen. De factuur kan per post of digitaal worden verstuurd.

4. Makker advocatuur is gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de voorschotten heeft betaald dan wel de verlangde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met de voorschotbetaling/zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Makker advocatuur het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel de dienstverlening op te schorten. In dat geval is Makker advocatuur jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot enige schadevergoeding, die voortvloeit uit of verband houdt met het staken of opschorten van de dienstverlening.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Bij gebreke van tijdige betaling is Makker advocatuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

6. De vordering tot betaling van alle aan Makker advocatuur verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever jegens Makker advocatuur in verzuim is. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is Makker advocatuur voor of van de Opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Makker advocatuur verschuldigd is.

7. Wanneer openstaande declaraties ook na aanmaning niet worden voldaan, draagt Makker advocatuur deze ter inning over aan een incassobureau. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Reclames

1. Reclames ten aanzien van declaraties dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum bij Makker advocatuur te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

2. Alle overige door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Makker advocatuur dienen schriftelijk, binnen 2 (twee) maanden nadat de Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Makker advocatuur te worden ingediend bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

3. Klachten worden behandeld overeenkomstig de kantoorklachtenregeling. Deze is te vinden op de website: www.makker-advocatuur.nl

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Makker advocatuur is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.

2. Iedere aansprakelijkheid van Makker advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Makker advocatuur wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Makker advocatuur wordt gedragen.

3. In geval - om welke reden dan ook - geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de Opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Makker advocatuur verschuldigde en voldane honorarium. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Makker advocatuur en/of haar medewerkers. Makker advocatuur is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- , gevolg – of indirecte schade.

4. Makker advocatuur is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of voor programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

5. Makker advocatuur kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

6. Onverminderd de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is Makker advocatuur niet aansprakelijk voor schade:

- die niet schriftelijk is gemeld binnen 2 (twee) maanden nadat de Opdrachtgever het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken;

- die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Makker advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever overleggen. Makker advocatuur heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

- die het gevolg is van aan Makker advocatuur verstrekte onduidelijke of onvolledige informatie, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de onjuistheid of onzorgvuldigheid voor Makker advocatuur zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Makker advocatuur heeft nagelaten de Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;

- die het gevolg is van beschadiging of verlies van documentatie tijdens transport;

7. De Opdrachtgever vrijwaart Makker advocatuur voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever, waarvoor Makker advocatuur ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.

8. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Makker advocatuur ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 6 (zes) maanden na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 7. Wettelijke verplichtingen

1. Wettelijk is Makker advocatuur verplicht de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en vast te leggen.

2. Makker advocatuur draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij de uitvoering van de opdracht zullen alle gepaste maatregelen worden getroffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding.

3. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

4. Makker advocatuur heeft geen stichting beheer derdengelden / een derdengeldrekening ter beschikking. Hiervan is opgave gedaan aan de deken van de Orde van Advocaten overeenkomstig de bepalingen in de Verordening op de Advocatuur

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Makker advocatuur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter van de Rechtbank Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.