Medezeggenschap is in Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verankert. Ondernemingsraden hebben daarbinnen een grote verantwoordelijkheid. Een goede verstandhouding bij het uitoefenen van haar taak met de ondernemer (bestuurder) is voor een goede taakuitoefening onontbeerlijk bij adviestrajecten aan ondernemingsraden houden wij dat steeds voor ogen.

Ondernemingsraden kunnen bij ons onder meer terecht voor:

• advise en begeleiding bij advies- instemmingstrajecten WOR
• opstellen / toetsen OR reglement
• procedures bij de kantonrechter / de Ondernemingskamer